Nasz znak: RGP.6733.33.2022.AS                                Ostróda, 23 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503  z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2022 r. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Juszczak reprezentujący firmę Usługi Geodezyjne „DAREK” Dariusz Sobiech, adres do doręczeń:  PROGAZ Ryszard Juszczak, ul. Niepodległości 25a, 12-100 Szczytno została wydana decyzja nr  35/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 oraz budowie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia PE dn32, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.  5/34, 5/36, 5/40, 5/68, obręb geodezyjny Górka, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 25 listopada 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.11.2022, ostatnia aktualizacja: 25.11.2022, odsłon: 104


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475150
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości