Nasz znak: RGP.6733.38.2022.MC                                            Ostróda, 23 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/51, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej i budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od wsi Ostrowin do OST Leśniczówka ABW, przewidzianej do realizacji na działkach nr 94/1, 95, 137 i 3315, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25 listopada 2022 r.
                                  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.11.2022, ostatnia aktualizacja: 25.11.2022, odsłon: 48


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827523
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości