Nasz znak: RGP.6730.187.2022.AS                                                Ostróda, 14 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 § 1, art. 89, art. 90 § 2 oraz art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)  Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu  12 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 1200 na terenie działki nr ew. 150/4, położonej w obrębie Glaznoty, gmina Ostróda, odbędą się oględziny oraz rozprawa administracyjna w sprawie z wniosku Pana Bartłomieja Dobosz w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Monika Bednarczyk dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie dwóch budynków gospodarczo – garażowych, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 154/10, obręb geodezyjny Glaznoty, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym wzywam strony w postępowaniu administracyjnym do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w przedmiotowej sprawie, jak też do stawienia się na rozprawę w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone na piśmie (art. 33 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego) i doręczone prowadzącemu rozprawę.
 
Stosownie do art. 79 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
 
Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
 
Zgodnie z art. 91 § 3 kpa jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być w sprawie jeszcze inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub poprzez udostepnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 15 listopada 2022r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.11.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.11.2022, ostatnia aktualizacja: 15.11.2022, odsłon: 110


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475103
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości