Nasz znak: RGP.6722.3.2022                                                         Ostróda, 28 października 2022 r.
 
Ogłoszenie / Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 29, 76/1, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.):
z a w i a d a m i a m
 
o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr LV/438/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 29, 76/1, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu w pokoju 312 oraz składać wnioski do ww. projektów dokumentów:
 
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
 
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
 
3) w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Ostróda
 
 w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia/ogłoszenia.
 
Wnioski można wnosić również przy użyciu gotowego formularza (pobierz) zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Wnoszący wniosek podaje:
 
1) swoje imię i nazwisko albo nazwę;
 
2) adres zamieszkania albo siedziby;
 
3) przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
 
Informuję, iż szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl w zakładce „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych”.
 

 

 

Data przekazania do publikacji: 07.11.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.11.2022, ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, odsłon: 152


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475120
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości