Nasz znak: RGP.6733.27.2022.AS                                                Ostróda, 02 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 02 listopada 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Przyborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROWYK Paweł Przyborski z siedzibą w Idzbarku, ul. Niepodległości 4, 14-100 Ostróda została wydana decyzja nr  33/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.  346/1, 363/4, 345/3, 345/2, 345/1, 347/2, położonych w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 04 listopada 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 04.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.11.2022, ostatnia aktualizacja: 04.11.2022, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541091
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości