Nasz znak: RGP.6733.35.2022.AS                                   Ostróda, 28 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 28 października 2022 r. w sprawie z wniosku inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Pankowski została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV Ostróda-Bynowo, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 248/2, 247/1, 228, 227/2, 225/8, 225/4, 224/5, 221/38, 221/44, 221/39, 221/43, 221/42, 221/41, 221/6, 221/20, 333/1, 3237/5, 204/7, 706, 707, 708, 709, 710, 205/1, 704/2, 704/1, 204/11, 204/5, 204/3, 204/1, 201/7, 328/9, 95, 96/1, 296, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 130, 128 i 125, obręb Stanowo, gm. Iława.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 03 listopada 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.11.2022, ostatnia aktualizacja: 03.11.2022, odsłon: 37


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827561
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości