Nasz znak: RGP.6220.18.2021                                  Ostróda, 25 października 2022 r.
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Działając na podstawie :
-art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn, zm.)  zawiadamiam strony postępowania, że dnia 25 października 2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Ostróda wydanej dnia 24 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego punktu skupu złomu – przetwarzanie wielomateriałowych odpadów złomowych i budowlanych, zlokalizowanego na działkach ew. nr 19/4, 19/6, 19/7, 19/8 obręb Morliny, gm. Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 7 dni od zawiadomienia o jej  wydaniu.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3a Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
 
1)przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 28 października 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.10.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.10.2022, ostatnia aktualizacja: 28.10.2022, odsłon: 38


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788556
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości