Nasz znak: RGP.6733.34.2022.MC                                      Ostróda, 19 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez  Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Fijasa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie przedszkola w Starych Jabłonkach, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 171/1 i 171/2, położonych w obrębie geodezyjnym Stare Jabłonki, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 20 października 2022 r.

 

Data przekazania do publikacji: 20.10.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.10.2022, ostatnia aktualizacja: 20.10.2022, odsłon: 41


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788656
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości