Nasz znak: RGP.6733.18.2022.MC                             Ostróda, 07 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 07 października 2022 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10a, 10-145 Olsztyn została wydana decyzja nr 29/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pancerzyn, gm. Ostróda oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Durąg, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 126/22, 164/1, 168/1, 126/84, 51/3, 52/8, 52/5 i 249, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 18, 6/1, 9/4, 9/26, 9/25, 9/24, 9/6, 9/32, 3/3, 3/2, 9/35, 20 i 3/9, położonych w obrębie geodezyjnym Pancerzyn, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 10 października 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Data przekazania do publikacji: 10.10.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.10.2022, ostatnia aktualizacja: 10.10.2022, odsłon: 59


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827472
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości