Nasz znak: RGP.6733.33.2022.AS                                 Ostróda, dnia 05 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Juszczak reprezentujący firmę Usługi Geodezyjne „DAREK” Dariusz Sobiech, adres do doręczeń:  PROGAZ Ryszard Juszczak, ul. Niepodległości 25a, 12-100 Szczytno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 oraz budowie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia PE dn32, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.  5/34, 5/36, 5/40, 5/68, obręb geodezyjny Górka, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07.10.2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.10.2022, ostatnia aktualizacja: 07.10.2022, odsłon: 118


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315737
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości