Nasz znak: RGP.6733.30.2022.MC                                       Ostróda, 04 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10a, 10-145 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Samborowie, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 209/10, położonej w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 05 października 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.10.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.10.2022, ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, odsłon: 126


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559113
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości