Nasz znak: RGP.6733.24.2022.MC                                    Ostróda, 30 września 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 30 września 2022 r. na wniosek inwestorów: Pani Moniki Rajskiej – Wolińskiej, Pana Tomasza Wolińskiego, Państwa Katarzyny Kochanowskiej - Olejarz i Jarosława Olejarz oraz Pana Henryka Orfingera, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Ostródzie, Ostróda, ul. Racławicka 5/51 została wydana decyzja nr 28/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 162/2, 165/2, 169/2, 182, 197, 212/1, 212/2 i 212/3, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 03 października 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.10.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.10.2022, ostatnia aktualizacja: 03.10.2022, odsłon: 93


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802954
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości