Nasz znak: RGP.6733.23.2022.AS                                           Ostróda, 29 września 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 29 września 2022 r. na wniosek inwestora: Pana Grzegorza Oryla, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan  Grzegorz Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/51 została wydana decyzja nr  27/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr  ew. 113/109, 113/7 i 113/134, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 30 września 2022 r.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 30.09.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.09.2022, ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, odsłon: 52


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834519
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości