Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z POŚ, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/95479119152

Następnie jeśli darmowy program zoom nie jest zainstalowany to należy go zainstalować z tej strony która się otworzyła. Po instalacji należy jeszcze raz wkleić powyższy link w przeglądarkę internetową, która zapyta się "Czy zezwolić tej witrynie na otwarcie odnośnika typu zoommtg za pomocą aplikacji Zoom Meetings?", klikami na przycisk "Otwórz odnośnik", następnie wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu „Join Meeting” Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatycznie przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.

 

Nasz znak: RGP.6722.2.2021                                                               Ostróda, 21 września 2022 r.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz:
 
1) Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenu położonego w obrębach Kajkowo, Kątno, Lipowiec, Ostrowin, Stare Jabłonki, Lubajny i Mała Ruś, gmina Ostróda;
 
2) Uchwały Nr XLI/357/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda;
 
3) Uchwały Nr XLI/358/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 48 położonej w obrębie Lipowiec, gmina Ostróda;
 
4) Uchwały Nr XLI/361/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 10/10 oraz części dz. ew. Nr 40/3 i 41/4, położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda;
 
5) Uchwały Nr XLI/364/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 392/9 położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda
 
oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.10.2022 r. do 26.10.2022 r. w  siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu.
 
W wyżej określonym terminie projekt zmiany Studium zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda (http://bip.gminaostroda.pl/).
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. o godz. 11.00, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda lub w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022 r. Uwagi można wnosić również przy użyciu gotowego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ostróda.
 
            Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl w zakładce „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych”.
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA CZĘŚĆ I
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA CZĘŚĆ II
 
ZAŁĄCZNIK DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
ZAŁĄCZNIKI DO UWARUNKOWAŃ - MAPY TEMATYCZNE
 
FORMULARZ UWAG
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.09.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.09.2022, ostatnia aktualizacja: 17.10.2022, odsłon: 162


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058095
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości