Nasz znak: RGP.6722.2.2022                                                           Ostróda, 9 września 2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia:
 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. Nr 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda;
 
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda:
 
1) Uchwały Nr L/416/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. Nr 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda,
 
2) Uchwały Nr LI/419/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl / / w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.09.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.09.2022, ostatnia aktualizacja: 26.09.2022, odsłon: 53


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786525
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości