Nasz znak: RGP.6733.19.2022.AS                                             Ostróda, 08 września 2022 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 08 września 2022 r. na wniosek inwestora: Pana Mariusza Ignatjuk została wydana decyzja nr 22/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 236, 55/1, 225, 252, 98/7, 98/8, 98/4, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 09 września 2022 r.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.09.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.09.2022, ostatnia aktualizacja: 09.09.2022, odsłon: 121


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474630
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości