Nasz znak: RGP.6733.17.2022.AS                                      Ostróda, 24 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 24 sierpnia 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24c/1, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja nr 21/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 113/113, położonej w obrębie geodezyjnym  Mała Ruś, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 25.08.2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.08.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.08.2022, ostatnia aktualizacja: 25.08.2022, odsłon: 55


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827509
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości