Ostróda, dnia 10 sierpnia 2022 r.
Nasz znak: RGP.6733.23.2022.AS
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek Pana Grzegorza Oryla, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/51
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr  ew. 113/109, 113/7 i 113/134, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 sierpnia 2022 r.
 
Z upoważnienia Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 12.08.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.08.2022, ostatnia aktualizacja: 12.08.2022, odsłon: 134


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474599
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości