Nasz znak: RGP.6733.24.2022.MC                                                 
Ostróda, 10 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek inwestorów: Pani Moniki Rajskiej – Wolińskiej, Pana Tomasza Wolińskiego, Państwa Katarzyny Kochanowskiej - Olejarz i Jarosława Olejarz oraz Pana Henryka Orfingera, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Ostródzie, Ostróda, ul. Racławicka 5/51,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 162/2, 165/2, 169/2, 182, 197, 212/1, 212/2 i 212/3, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 sierpnia 2022 r.
 
Z upoważnienia Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 12.08.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.08.2022, ostatnia aktualizacja: 12.08.2022, odsłon: 58


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786477
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości