Nasz znak: RGP.6733.15.2022.AS                                             Ostróda, 20 lipca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 20 lipca 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński, Lubajny 62, 14-100 Ostróda została wydana decyzja nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV (w tym: wymiana słupów oraz wymiana przewodu linii elektroenergetycznej nn), przewidzianej do realizacji na działkach nr  ew. 155/13, 152, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 91, 92, 104, 105, 107, 106, 111, 110/2 oraz 122/1, położonych w obrębie geodezyjnym Wygoda, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 22 lipca 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Data przekazania do publikacji: 22.07.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.07.2022, ostatnia aktualizacja: 22.07.2022, odsłon: 78


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213003
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości