Nasz znak: RGP.6730.99.2022.AS                                                          Ostróda, 19 lipca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia  19 lipca 2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 117/52, obręb geodezyjny Gierłoż, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia   21 lipca  2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.07.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.07.2022, ostatnia aktualizacja: 21.07.2022, odsłon: 68


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786569
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości