Nasz znak: RGP.6733.9.2022.AS                                                       Ostróda, 05 lipca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że dnia 09 czerwca 2022 r. (uzupełniony dnia 21.06.2022 r. oraz 05.07.2022 r.) wpłynął wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński, Lubajny 62, 14-100 Ostróda o zmianę decyzji Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: RGP.6733.9.2022.AS, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 120, 323/2 i 122/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ornowo, gmina Ostróda.
 
Zgodnie z wnioskiem zmiana decyzji dotyczy zmiany:
- terenu inwestycji z działek nr ew. 120, 323/2 i 122/1, obręb Ornowo, gm. Ostróda na działki nr ew. 120, 121 i 122/1, obręb Ornowo, gm. Ostróda,
- parametru technicznego tj.  łącznej długości linii elektroenergetycznej nn 0,4kV z wartości do 124 m na wartość  220 m. 
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 07 lipca 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.07.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.07.2022, ostatnia aktualizacja: 07.07.2022, odsłon: 71


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828044
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości