Nasz znak: RGP.6733.12.2022.MC                                                Ostróda, 22 czerwca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 22 czerwca 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Chmielewski reprezentujący firmę EL Projekt Rafał Chmielewski, Piątki 98/1, 13-100 Nidzica została wydana decyzja nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z budową przyłącza kablowego nN 0,4kV oraz budową zespołu szaf kablowo-pomiarowych nN , przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 36/2, 22/3, 35 i 40, obręb geodezyjny Turznica, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 23 czerwca 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.06.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.06.2022, ostatnia aktualizacja: 23.06.2022, odsłon: 181


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682744
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości