Nasz znak: RGP.6733.16.2022.MC                                            Ostróda, 30 maja 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Juszczak, reprezentujący firmę Usługi Geodezyjne „DAREK” Dariusz Sobiech, adres do doręczeń: ul. Niepodległości 25a, 12-100 Szczytno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.  141/23, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 31 maja 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 31.05.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.05.2022, ostatnia aktualizacja: 31.05.2022, odsłon: 78


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788494
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości