Nasz znak: RGP.6733.13.2022.AS                                           Ostróda, 17 maja 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Bartosz Szewczyk, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przyłącza gazu średniego ciśnienia oraz zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.  32/1, 32/2, 32/11, 32/13, 32/14, 33, 35/5, 199/1, 199/2, 199/3, 199/5, 200, 233/5, 233/7, 233/9, 233/14, 233/16, 233/19, 233/20, 233/21, 233/23, 233/24, 261/1, 262/11, 262/28, 262/29, 262/31, 262/34, 262/35, 267/8, 267/9, 290/2, 352/2, 3291/5, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19 maja 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 19.05.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.05.2022, ostatnia aktualizacja: 19.05.2022, odsłon: 98


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213001
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości