Nasz znak: RGP.6733.15.2022.AS                                      Ostróda, dnia 11 maja 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński, Lubajny 62, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV (w tym: wymiana słupów oraz wymiana linii elektroenergetycznej nn), przewidzianej do realizacji na działkach nr  ew.  155/13, 152, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 91, 92, 104, 105, 107, 106, 111, 110/2 oraz 122/1, położonych w obrębie geodezyjnym Wygoda, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.05.2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 13.05.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.05.2022, ostatnia aktualizacja: 13.05.2022, odsłon: 79


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828023
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości