Nasz znak: RGP.6733.44.2020.KL                                                      Ostróda, 04 maja 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 04 maja 2022 r. w sprawie z wniosku Gminy Ostróda z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau, zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 43 i 44, położonych w obrębie geodezyjnym Reszki, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w postanowienie nie służy stronom zażalenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 05 maja 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.05.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.05.2022, ostatnia aktualizacja: 05.05.2022, odsłon: 82


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788718
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości