Nasz znak: RGP.6733.1.2022.AS                                               Ostróda, 28 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że dnia 12 kwietnia 2022 r. ( uzupełniony dnia 26 i 27 kwietnia 2022 r.) wpłynął wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24c/1, 11-041 Olsztyn o zmianę decyzji Nr 4/2022 z dnia 01 marca 2022 r., znak: RGP.6733.1.2022.AS, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 129/7, położonej w obrębie geodezyjnym Naprom, gmina Ostróda.
 
Zgodnie z wnioskiem zmiana decyzji dotyczy zmiany załączników do decyzji w zakresie linii rozgraniczającej teren inwestycji.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 04 maja 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 04.05.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.05.2022, ostatnia aktualizacja: 04.05.2022, odsłon: 97


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214374
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości