Nasz znak: RGP.6730.284.2021.MC                                        Ostróda,  19 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 19 kwietnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji na działce nr 387/22, położonej w obrębie geodezyjnym Idzbark, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 kwietnia 2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.04.2022, ostatnia aktualizacja: 21.04.2022, odsłon: 79


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827584
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości