Nasz znak: RGP.6730.284.2021.MC                                      Ostróda,  19 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 19 kwietnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów w celu stwierdzenia przez ww. organ potrzeby lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji na działce nr 387/22, położonej w obrębie geodezyjnym Idzbark, gm. Ostróda na obszar Natura 2000.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w postanowienie nie służy stronom zażalenie.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 kwietnia 2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.04.2022, ostatnia aktualizacja: 21.04.2022, odsłon: 85


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786531
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości