Nasz znak: RGP.6733.11.2022.AS                                        Ostróda, 12 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20212 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Marlena Masalska, reprezentująca firmę Biuro Projektów Volt s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej zasilającej oświetlenie drogowe w m. Wirwajdy oraz przebudowie/modernizacji istniejącej linii napowietrznej wraz z wymianą stanowisk słupowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 43/4, 104/4, 43/5, 42/1 i 104/3, położonych w obrębie geodezyjnym Wirwajdy, gm. Ostróda oraz na działkach nr 495, 496/1, 559, 3237/2, 284/4, 284/12, 284/13, 284/6, 284/15, 345/1 i 284/14 położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14 kwietnia 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 14.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.04.2022, ostatnia aktualizacja: 14.04.2022, odsłon: 95


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786518
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości