Protokół

 

z posiedzenia komisji konkursowej, powołanej do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego, odbytej w dniu 11 kwietnia 2007r.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

 

1. Maria Andrychowska - z-ca przewodniczącego;

 

2. Janina Roman - sekretarz komisji;

 

3. Waldemar Cieśluk - członek komisji.

 

Celem posiedzenia było otwarcie ofert na zadanie publiczne, które miały wpłynąć do Urzędu Gminy do dnia 10 kwietnia 2007r.

 

Do w/w dnia wpłynęły trzy oferty:

 

- Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Ostródy - złożona przez Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” Ostróda.

 

- Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży - złożona przez Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” Ostróda.

 

- Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży:

 

• Judo - złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ SHIZOKU”,

 

• Karate - złożone przez Stowarzyszenie „GLADIUS” Ostróda.

 

 

Na zadania: „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim” oraz „Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim” - umieszczone również w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komisja dokonała analizy złożonych ofert pod względem zgodności z warunkami ogłoszenia i drukami urzędowymi; stwierdziła, że oferty, która wpłynęły jest zgodna z wymogami rozporządzenia (Dz.U. Nr 264 z 2005 poz. 2207).

 

Komisja postanowiła zarekomendować Wójtowi Gminy realizację zadania publicznego:

 

- Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Ostródy oferentowi Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu FOTO „OLA” Ostróda.

 

- Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oferentowi Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu FOTO „OLA” Ostróda.

 

- Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży:

 

• Judo oferentowi Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SHIZOKU”,

 

• Karate oferentowi Stowarzyszeniu „GLADIUS” Ostróda.

 

Zadania: „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim” oraz „Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim” - Komisja proponuje pozostawić do realizacji przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

1. Maria Andrychowska

 

2. Janina Roman

 

3. Waldamar Cieśluk 

 

Akceptuję:

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Tresć ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z póź. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych:

 

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim.

26.03.  - 15.12.2007r.

94.000 zł.

2.

Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy.

02. 04. - 15.12. 2007r.

12.000 zł.

3.

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

02.04. - 15.12.2007r.

10.000 zł.

4.

Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.

10.04. - 30.11.2007r.

8.000 zł.

5.

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży:

02. 04. - 15.12.2007r.

 

- judo

3.000 zł.

- karate

3.000 zł.

Oferty na w/w zadanie ( w dwóch egzemplarzach) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, w terminie do dnia  10 kwietnia 2007r. w godz. od 800  do 1500.

Otwarcie nastąpi w  dniu  11  kwietnia 2006r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej przy Gabinecie Wójta, pok. nr 10 Urzędu Gminy Ostróda. Szczegółowy opis zadań oraz  dokumentów  wymaganych  od podmiotów  ubiegających się o ich realizację można uzyskać w Urzędzie Gminy  Ostróda. Upoważnionym do udzielania informacji w tym zakresie jest insp. Waldemar Cieśluk, tel. (089) 646-32-81 wew. 48.

Sporządził/a: Waldemar Cieśluk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.03.2007, ostatnia aktualizacja: 22.05.2007, odsłon: 1 166


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055488
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości