Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych
 
    Wymagane dokumenty:
 
    1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych (druk do pobrania).
 
    2. Załączniki:
    - zgoda organizatora imprezy,
 
    - kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Ostróda).
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
    Referat Spraw Obywatelskich
    Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
    Telefon: (0-89) 6760715.
 
    Podstawa prawna:
    art.111 i art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 
    Wymagane opłaty:
 
    opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
 
    - 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 
    - 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 
    - 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
 
    Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy.
 
    Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
    Do 30 dni
 
    Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.
 
    Uwagi:
    1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
 
    2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
    3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.
 

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 2 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540833
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości