Fn. 3028/02/06                                                           Ostróda dnia 27 kwiecień 2006r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres I kwartału 2006r.

 

      Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz.2104/ Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

 

      W I kwartale 2006 roku do budżetu gminy wpłynęło 8.504.574 zł., co stanowi 25,2% dochodów zaplanowanych na ten rok. Na uzyskanie wskaźnika normowego w czasie miała wpływ otrzymana subwencja na zadania oświatowe. Otrzymane środki wyniosły 3.752.168 zł. co daje 35,1% przyjętego planu rocznego, w tym na zadania oświatowe wyniosła 3.253.100 zł. i obejmuje 4 raty z 12 należnych. Dochody z tytułu subwencji gmina otrzymywała w ratach miesięcznych w sposób rytmiczny, systematyczny z zachowaniem określonych terminów.

      Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły 1.609.804 zł. tj. 24,3% planu rocznego. W głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, ich udział to 98,3%. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel w I kwartale 2006 roku wyniosła 1.471.786 zł. Realizacja dochodów z tego źródła była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

      Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 248.014 zł. tj. 39,9 % planu rocznego. Otrzymane środki z powyższego tytułu w I kwartale są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, ale nie były i nie są wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zadań określanych jako własne. Jest to bardzo widoczne i odczuwalne przy wypłacie pomocy materialnej w formie stypendium dla uczniów.

      Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne w I kwartale wyniosły 2.848.495 zł. co daje 26,8 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy w I kwartale wyniosły 2.476.130 zł. co daje 25,4% przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 86,9%.

Realizacja dochodów z podatków i opłat w I kwartale przebiegała różnie w zależności od źródła dochodów. Pod względem realizacji planu rocznego dość dobrze wypada osiągnięcie wpływów z podatku od nieruchomości. Gorzej przebiegała realizacja podatku rolnego od osób prawnych.

      Uzyskane wpływy w I kwartale wyniosły tylko 16,7 % planu rocznego, z uwagi na udzielenie ulgi ustawowej z tytułu poniesienia nakładów inwestycyjnych w modernizację gospodarstwa rolnego. Stosunkowo niskie wpływy osiągnięto z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Udziały od osób fizycznych gmina otrzymuje w formie przelewów miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Niższe wpływy w I kwartale mogą wynikać z tytułu zwrotów nadpłaconych podatków za 2005 rok.

      Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 155.710 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88.090 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 54.623 zł.

W I kwartale nie uzyskano dochodów planowanych do pozyskania z innych źródeł między innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ są one związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych, które nie były realizowane w I kwartale 2006 roku.

      Ogólne wydatki gminy wyniosły 7.207.106 zł. tj. 20,4 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 7.029.632 zł . tj.25,9% planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły 177.474 zł. i stanowią niewielki odsetek w stosunku do zamierzonego planu inwestycyjnego.

      Wśród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 3.587.262 zł. tj. 28,5% planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

      Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 1.765.391 zł. na rzecz osób, rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia, które łącznie w I kwartale wyniosły 1.312.559 zł.

      Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 216.444 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli niepublicznych w Ostródzie - 47.994 zł. dofinansowanie kosztów schroniska i jadłodajni dla osób bezdomnych w Ostródzie - 5.000 zł. finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 76.500 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 52.950 zł. , dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim, realizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - 30.000 zł. działania na rzecz piłki siatkowej w środowisku wiejskim przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto-Ola - 4.000 zł.

      Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 1.460.535 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań nałożonych na gminę.

      W I kwartale poniesione wydatki majątkowe w wysokości 177.474 zł. w porównaniu z planem rocznym są stosunkowo niskie. Zostały wydatkowane w przeważającej części na sfinansowanie zobowiązań z roku 2005 zaciągniętych na: budowę mostu w Samborowie, odnowę nawierzchni drogi w Wałdowie, rozbudowę wodociągu w Brzydowie. W przyjętych zadaniach inwestycyjnych na 2006 rok bardzo ważnym źródłem finansowania są środki strukturalne z Unii Europejskiej i o ich pozyskanie gmina czyni starania.

      Sytuacja finansowa gminy na koniec I kwartału 2006 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.297.780 zł.

      Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

      Okres I kwartału 2006 roku to okres przygotowywania formalnego, dokumentacyjnego, proceduralnego rozpoczęcia faktycznej realizacji budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów gminnych w przyszłych okresach.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 1 158


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544610
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości