Informacja w sprawie zmiany ustawy o odpadach

 

„Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek składać roczne Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do Marszałka Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 37, ust. 1 i 3).

 

Zgodnie z Art. 79c. Jeżeli posiadacz odpadów będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.”

 

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.warmia.mazury.pl

 

zakładka: ochrona środowiska

 

kategoria: odpady/opakowania/azbest

 

tytuł: odpady

 

 

 

Informacji na ten temat udzielają:

 

Anna Sorczyńska nr tel. (089) 512 54 46

 

Justyna Staniszewska nr tel. (089) 512 54 45

 

Małgorzata Grodzka nr tel. (089) 512 54 44

 

 

 

 

Sporządził/a: Urząd Marszałkowski-M.Grodzka
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.01.2011, ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, odsłon: 819


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100325
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości