Fn. 3028/06/07

Ostróda dnia 27 kwiecień 2007r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres I kwartału 2007 r.

 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. nr 249 poz.2104 / Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

 

W okresie I kwartału 2007 roku do budżetu gminy wpłynęło 10.278.701 zł. co stanowi 27,8 % prognozy rocznej.

 

Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów jest wyższy od wskaźnika normowego, ponieważ w I kwartale wpłynął podatek od czynności cywilno prawnych, którego wielkość nie była ujęta do wartości prognozy rocznej, oraz to, że w wykonaniu dochodów mieści się rata otrzymanej subwencji na zadania oświatowe dotycząca II kwartału 2007 roku.

 

Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły 1.992.678 zł. tj. 23,6 % planu rocznego. W głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, ich udział to 97,2 %. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel w I kwartale 2007 roku wyniosła 1.791.447 zł. Realizacja dochodów z tego źródła była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

 

Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 240.823 zł. tj. 28 % planu rocznego. Otrzymane środki z powyższego tytułu są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, a mimo to nie są wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych. Jest to bardzo widoczne i odczuwalne przy wypłacie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendium dla uczniów.

 

Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne wyniosły 4.399.615 zł. co daje 34,6 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy za I kwartał wyniosły 3.770.122 zł. co daje 34,3 % przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 85,7 %.

 

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo, bowiem z ważniejszych dla gminy podatków uzyskane wskaźniki realizacji są w zasadzie w normie. Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 173.041 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118.656 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 96.570 zł.

 

W minionym okresie nie uzyskano dochodów planowanych do pozyskania z innych źródeł między z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ są one związane z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowaniem przypadającym w znacznym stopniu na II półrocze.

 

Ogólne wydatki gminy wyniosły 8.124.631 zł. tj. 20,6 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 7.333.278 zł. tj. 24,4 % planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły tylko 791.353 zł. co stanowi 8,5 % przyjętego planu.

 

W śród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 3.700.382 zł. tj. 27,6 % planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

 

Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 1.981.049 zł. na rzecz osób, rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia. Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 251.180 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli niepublicznych w Ostródzie - 40.055 zł. finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 100.195 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 37.580 zł., dofinansowanie schroniska dla zwierząt - 13.350 zł. budowy strażnicy OSP w Ornowie - 60.000 zł.

 

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 1.400.667 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań nałożonych na gminę.

 

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 731.353 zł. zostały wydatkowane w części na sfinansowanie zobowiązań z roku 2006 zaciągniętych na: rozbudowę sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko - 255.437 zł. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Idzbarku - 47.385 zł. remont i modernizację sali gimnastycznej w Tyrowie - 397.791 zł. oraz na zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy - 22.640 zł. i koszty aplikacyjne składanych wniosków o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej 12.200 zł.

 

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były przede wszystkim środki własne. Sytuacja finansowa gminy na koniec I kwartału 2007 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.154.071 zł.

 

Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych. W minionym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 80.000 zł.

 

Łączny dług gminy na koniec I kwartału wyniósł 2.707.880 zł. z tego długoterminowy 2.664.489 zł. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w latach następnych.

W omawianym okresie realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo, wydatki były dokonywane zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w planach finansowych, w wpływy z tytułu dochodów zapewniały płynność finansową.

 

Nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej, a zatem gmina nie musiała korzystać z kredytów na pokrycie niedoborów budżetowych.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2007, ostatnia aktualizacja: 30.04.2007, odsłon: 1 063


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830427
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości