Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, udzielonego Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda
 
Ostróda, 25 maja 2016 r.
RLŚ.6222.4.2016
 
Informacja
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672)
 
Starosta Ostródzki
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, udzielonego Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 425 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu (Kancelaria ogólna, parter - pokój nr 133) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Ostródzki.
 
Starosta
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 30.05.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Makrucka

Sporządził/a: Starosta Ostródzki
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.05.2016, ostatnia aktualizacja: 26.07.2016, odsłon: 775


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099826
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości