Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)1) informuję wyborców niepełnosprawnych o przysługujących im uprawnieniach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.
 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
 1. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
 2. lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
 3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
 4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
 6. warunkach oraz formach głosowania.
I. Właściwe okręgi wyborcze i obwody głosowania oraz lokale obwodowych komisji wyborczych przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego
Zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
 
Wyborcy niepełnosprawni, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób:
 • osobiście: Urząd gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój 218 (I piętro),
 • telefonicznie pod numerem: 89 676 07 29
 • pocztą elektroniczną:
II. Termin wyborów oraz godziny głosowania
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały wyznaczone na:
25 października 2015 r. (niedziela), głosowanie odbędzie się w godzinach 700 - 2100.
 
III. Warunki oraz formy głosowania
1. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci biorący udział w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu gminy Ostróda upoważnionym przez Wójta Gminy Ostróda do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek najpóźniej w dniu 16 października 2015r., w Urzędzie gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokoje nr 114-119 (parter), tel. 89 676 07 17, 89 676 07 16,
Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępny w niniejszym linku.
 
Do wniosku należy dołączyć:
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy, lub w innym miejscu na obszarze gminy Ostróda, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w dniu 23 października 2015r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Ostróda, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
 
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
 
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).
 
2. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.
 
3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatora.
Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
4. Pozostałe uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak:
 • głosowanie korespondencyjne,
 • głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
 • głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Szerzej na ten temat w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
oraz w
Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Dz. U. z 2011r. Nr 94, poz. 550, Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Dz. U. z 2011r. Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 889, Dz. U. z 2011r. Nr 147, poz. 881, Dz. U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 849, Dz. U. z 2012r. poz. 951, Dz. U. z 2012r. poz. 1529, Dz. U. z 2014r. poz. 179, Dz. U. z 2014r. poz. 180, Dz. U. z 2014r. poz. 1072, Dz. U. z 2015r. poz. 1043, Dz. U. z 2015r. poz. 1044.
 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.09.2015, ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, odsłon: 1 115


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212923
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości