Ewidencja podatkowa nieruchomości

 

Zakres informacji objętych ewidencją:

Ewidencja jest prowadzona dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego i zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania w szczególności wynikające z:

 

- informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym;

 

- danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 13, pok. 113.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

 

Udostępnianie danych z ewidencji:

Udostępnianie danych z ewidencji następuje w formie zaświadczenia, wydawanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

 

patrz: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

 

Informacje szczegółowe:

Zgodnie z art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej, indywidualne dane zawarte w deklaracjach (lub informacjach) oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis ten stosuje się również do danych zawartych w:

 

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wyżej wymienione;

 

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

 

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

 

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

 

5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wyżej wymienione;

 

6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

 

Udostępnianie danych z ewidencji innym organom (określonym w art. 298 Ordynacji podatkowej) odbywa się z zachowaniem przepisów o tajemnicy skarbowej.

 

 

 

Przypis:

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Sporządził/a: Grażyna Car
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2007, ostatnia aktualizacja: 20.08.2013, odsłon: 2 858


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097412
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości