Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
 
     Wymagane dokumenty:
     1. Zawiadomienie o przyjęciu ucznia na przygotowanie zawodowe /kopia umowy/.
     2. Po wyszkoleniu wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
     Referat Oświaty
     ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 208
     telefon: 0-89 676 07 82.
 
     Podstawa prawna:
     Art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. Nr 1082
z późn.zm.
), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (
Dz.U. z 2018 poz. 2010 z późn. zm.), § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 poz. 743 t.j.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z poźn.zm.).
 
     Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego pracodawca może zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w postepowaniu (Dz. U. 2021 r. poz .735 z późn. zm.).
 
     Wymagane opłaty:
     Brak opłat.
 
     Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
     Do 1 miesiąca a w sprawach zawiłych do 2 miesięcy
 
     Tryb odwoławczy:
     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
     Uwagi:
     1. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 
     2. Wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianego można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
     3. Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.
 
     4. Odbiór decyzji może być:
  - osobiście przez wnioskodawcę, 
  - za pośrednictwem poczty.
 
     5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 
     Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 
  - w przypadku nauki zawodu: 
8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- do 10.000 przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (nauka zawodu prowadzona w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowy i wojewódzki rynek pracy.

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
     6. Organ wydaje decyzję odmowną, jeżeli:
 
  - umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 
     7. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego powinien zawierać:
 
  a) nazwę, adres pracodawcy,
 
  b) imię i nazwisko ucznia,
 
  c) miejsce zamieszkania ucznia, 
 
  d) kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, 
 
  e) kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
  f) świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku krótszego okresu kształcenia),
 
  g) umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy kształcącego młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 
  h) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 
  i) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1.)
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 12.01.2024, odsłon: 4 283


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569206
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości