Dodatek elektryczny
 
Zgodnie z ustawa z dnia 27 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.) informujemy, że od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny.
Wniosek (druk do pobrania)
Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
 
Dodatek elektryczny przysługuje:
1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.
3. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
 Dodatek elektryczny nie przysługuje:
1. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
 
2. Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 
3. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
 
4. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
 
Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh,
- w uzasadnionych przypadkach dodatkowe dokumenty
 
Sposób złożenia wniosku:
 
1. W wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres skrytki odbiorczej /gminaostroda/SkrytkaESP
Wymagany jest podpis elektroniczny.
 
2. W formie papierowej: Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Termin i tryb realizacji:
 
1. Przyznanie prze Wójta dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
 
2. Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.
 
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku
 
Sprawę prowadzi:
Urząd Gminy w Ostródzie
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 110
Anna Ponichtera Tel. (89) 676 07 08

 

Data przekazania do publikacji: 01.12.2022
Osoba przekazująca: Anna Ponichtera

Sporządził/a: Anna Ponichtera
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.12.2022, ostatnia aktualizacja: 01.12.2022, odsłon: 364


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475079
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości