Dodatek dla podmiotów wrażliwych
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.
 
Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:
 
1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2.  których źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 
Dodatek nie przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu gazu ziemnego lub ciepła sieciowego.
 
Wykaz podmiotów wrażliwych:
 
1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych,
 
2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 
3. noclegownia albo ogrzewalnia,
 
4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 
5. podmiot systemu oświaty,
 
6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 
7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
 
8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
 
9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 
10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 
11. ochotnicza straż pożarna,
 
12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,
 
13. rodzinny dom pomocy,
 
14. centrum integracji społecznej,
 
15. klub integracji społecznej,
 
16. warsztat terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 
17. organizacja pozarządowa,
 
18. spółdzielnia socjalna,
 
19. związek zawodowy.
 
Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub papierowej w Urzędzie Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 
Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Kamińska, Wydział Gospodarki Komunalnej. Pokój nr 110, tel. 89 676 07 08
 
Do pobrania:
 
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 
INSTRUKTAŻ JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 
ARKUSZ KALKULACYJNY DO OBLICZANIA DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

 

Data przekazania do publikacji: 07.11.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.11.2022, ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, odsłon: 213


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682788
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości