Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu

w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Iwona Derbin zamieszkała w Ostródzie.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

03 marca 2009 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

Informacja o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy Młodszego Referenta w Referacie Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Informujemy, że z rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w dniu 18 lutego 2009 r. największą ilość punktów uzyskała Pani Iwona Derbin zam. Ostróda.

 

 

                                                           24 lutego 2009 r.

                                                         Sekretarz Gminy

                                                         Andrzej Pęziński

                                                                              /data, podpis osoby upoważnionej/

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

 

Dorota Budziszewska -Hilińska

 

Ostróda

2.

 

Iwona Derbin

 

Ostróda

3.

 

Marzena Karczewska

 

 

Gierzwałd

4.

 

Magdalena Kolaj

 

 

Ostróda

5.

 

Rafał Polewiak

 

 

Ostróda

6.

 

Sylwia Rudzińska

 

 

Samborowo

7.

Kamila Saks-Rogowska

Ostróda

8.

 

Piotr Selega

 

Ostróda

9.

Anna Seweryn- Jędrzejczyk

Ostróda

10.

Łukasz Szymański

Ostróda

 

 

09.02.2009 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/.

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU.

nazwa stanowiska pracy

w

Urzędzie Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a. wykształcenie średnie lub wyższe,

 

b. doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej, minimum 1 rok,

 

b. biegła umiejętność obsługi komputera,

 

d. znajomość przepisów prawa w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o Systemie Oświaty, Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

b. samodzielność i komunikatywność,

 

c. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

 

d. mile widziana znajomość języka obcego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a. wydawanie decyzji administracyjnych na zwrot kosztów za szkolenie młodocianego pracownika,

 

b. przydział godzin nauczania indywidualnego,

 

c. sporządzanie i koordynacja sprawozdań EN-3,

 

d. sporządzanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej,

 

e. archiwizacja dokumentów dot. Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,

 

f. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rozliczanie opału świetlic wiejskich.

 

4.Wymagane dokumenty:

 

a. życiorys (CV),

 

b. list motywacyjny,

 

c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

 

d. kserokopie świadectw pracy,

 

e. oryginał kwestionariusza osobowego,

 

f. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 

g. kwestionariusz osobowy,

 

h. oświadczenie o niekaralności,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ref. Oświaty, Kultury i Sportu w terminie do dnia 14 stycznia 2009 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminaostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Kwestionariusz osobowy

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 29.12.2008, ostatnia aktualizacja: 03.03.2009, odsłon: 2 245


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558904
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości