Nasz znak: RGP.6840.55.2011                                             Ostróda, 28 lutego 2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 17 lutego 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 7/11 o pow. 56,9452 ha, działki Nr 12/9 o pow. 3,6129 ha oraz działki Nr 84/4 o pow. 23,6369 ha, położonych w obrębie Górka.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi: dz. Nr 7/11 i dz. Nr 84/4 - KW 19654, dz. Nr 12/9 - KW 31472.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 7.050.000,oo zł /słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do  przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 28 lutego do 08 marca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.55.2011                                                      Ostróda, 12 grudnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm./, § 6 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, Uchwały Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górka, oznaczoną jako działki:  Nr 7/11 o pow. 56,9452ha, Nr 12/9 o pow. 3,6129ha, Nr 84/4 o pow. 23,6369ha o łącznej pow. 84,1950ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31472 urządzoną dla działki Nr 12/9 oraz z księgą wieczystą Nr 19654 urządzoną dla działek Nr 7/11 i 84/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:

 

działka nr 7/11

- 11ZP, 12 ZP- zieleń urządzona;

- 6ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 2ZL, 5ZL, 6 ZL- las;

- 7K, 8 K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej;

- 6US, 7US, 8US, 9US, 10US, 11US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 5KD- droga publiczna.

 

działka nr 12/9

- 2 ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL- lasy;

- 25KDW, 26KDW, 27KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 6ZN, 11ZN, 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12ZP, 13ZP, 14ZP- zieleń urządzona;

- 2WS- wody powierzchniowe.

 

działka nr 84/4

- 3ZL, 4ZL- lasy;

- 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12US, 13US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 25KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 9K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej.

 

Obszar położony jest na obrzeżach miasta Ostróda, w jego południowo-wschodniej części, w strefie peryferyjnej, w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych nr 7 i 16. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny nie zainwestowane, o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe na północy i tereny rolnicze od zachodu i południa. Na wschodzie nieruchomość graniczy z jeziorem Sement Mały.

 

Kształt kompleksu regularny, prostokątny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi- drogami publicznymi od południa i zachodu oraz rezerwą terenu pod projektowaną obwodnicę Ostródy od północy. Na wschodzie nieruchomość sąsiaduje z jeziorem Sement Mały. Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.

               

Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej, miejscowo podmokłej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą i sporadycznymi zakrzaczeniami. Komunikację wewnętrzną zapewniają drogi gruntowe, o słabym stanie nawierzchni, w większości stanowiące drogi zwyczajowe. Sieć dróg jest słabo rozwinięta.

 

W chwili obecnej teren nie jest uzbrojony. Plan zagospodarowania przewiduje budowę sieci wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej. W zasięgu znajdują się urządzenia sieci elektrycznej oraz wodociągowej. W południowej części kompleksu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 7.050.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wpłacane w pieniądzu PLN ustala się w wysokości 705.000,00 zł (słownie: siedemset pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 70.500,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2012 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 705.000,00 zł w terminie do dnia 13 lutego 2012r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka, Kajkowo.

 

W przypadku nie wykorzystania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

 

- niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

 

Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza. Z chwilą złożenia oświadczenia:

 

- nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo,  w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 13 grudnia 2011r. do dnia 13 lutego 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 13 grudnia 2011 r.

 

Dodatkowe informacje, e-mail: , tel. (89) 676 07 37 lub (89) 676 07 34.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 12.12.2011, ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, odsłon: 1 386


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209928
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości