Nasz znak: RGP.6840.68.2011                                   Ostróda, 26 marca 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 16 marca 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 68/2 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie i miejscowości Idzbark.

 

2. Działka nr 68/2 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00001870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3. Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 15.000,oo zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 15.150,oo zł /słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Katarzyny i Roberta Tomporowskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 27 marca do 04 kwietnia 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.68.2011                                              Ostróda, 07 lutego 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 119/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Idzbark, oznaczonej jako działka nr 68/2 o pow. 0,0600 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00001870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka przeznaczona do sprzedaży leży w zachodniej części wsi Idzbark, ok. 1 km od drogi krajowej nr 7. Do przedmiotowej działki prowadzi droga gruntowa utwardzona o statusie drogi gminnej. Nieruchomość położona 180 m od skrzyżowania tej drogi z drogą prowadzącą do centrum wsi. W otoczeniu działki nr 68/2 znajduje się zabudowa zagrodowa oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane o charakterze rolnym. Teren lekko pofałdowany o korzystnych warunkach geotechnicznych.

 

Działka nr 68/2 o pow. 0,0600 ha ma kształt prostokąta z wypustem stanowiącym połączenie z drogą publiczną. Aktualnie nieruchomość nie jest zagospodarowana i nieogrodzona. Porośnięta samosiewem trawy oraz częściowo zakrzaczona.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obszar Chronionego Krajobrazu i Korytarzy Ekologicznych.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 150,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2012 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul.Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 13 marca 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Idzbark.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 09 lutego 2012 r. do 13 marca 2012 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl.

 

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 09.02.2012, ostatnia aktualizacja: 27.03.2012, odsłon: 1 076


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209784
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości