OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 30.08.1991r.  o zakładach   opieki zdrowotnej (Dz. U. z  2007r. Nr 14 poz.  89 z późn. zm.) oraz § ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 .07.1998r.w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda.

 

1.       Realizatorem ZADANIA I  o wartości 7.300,00zł obejmującego:

 

a)     prowadzenie grupy psychoedukacyjnej i psychoterapeutycznej dla osób z uzależnieniami behawioralnymi,

b)    prowadzenia grupy pogłębionej terapii dla współuzależnionych,

c)     prowadzenia grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,

d)     prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami, uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin,

e)     prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków.

 

     będzie SOPAT NZOZ „MEDICAL CENTER” 14 – 100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, Poradnia Leczenia Uzależnień 14 – 100 Ostróda, ul. Jagiełły 1 B.

 

2.       Realizatorem ZADANIA II o wartości 8.700,00zł obejmującego:

 

a)     pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu,

b)    program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej – terapia grupowa „Nawroty”,

c)     prowadzenie grupy terapeutyczno edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie,

d)     prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

e)     prowadzenie grupy korekcyjnej dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi,

f)       prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

 

      będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Centrum Psychiatryczno - Odwykowe, 14 – 100 Ostróda, Kajkowo ul. Szkolna 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

                                                                                     OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz § 7 u st. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2010 roku dwóch zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda obejmujących:

 

1. przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 

3. zwalczania narkomanii.

 

Szczegółowe warunki konkursu, w tym wykaz świadczeń zdrowotnych do pierwszego i drugiego zadania dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w biurze Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Jagiełły 1B, 14 – 100 Ostróda w terminie 10 dni od daty ogłoszenia konkursu.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda w terminie do dnia 18 marca 2010r. do godz. 1400.

 

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 19 marca 2010r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda (sala konferencyjna).

 

Termin związania ofertą obowiązuje od dnia 18 marca 2010r. do dnia 31 marca 2010r. Wójt Gminy Ostróda zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferenci mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie z §16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592)

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczania narkomanii na 2010 rok dla mieszkańców gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 35 stawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

                                              

1.     Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:

 

Gmina Ostróda

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda

 

2.     Przedmiot konkursy:

składający ofertę przyjmuje obowiązki udzielenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda

 

1)     ZADANIE I

a)      prowadzenie psychoedukacyjnej i psychoterapeutycznej dla osób

z uzależnieniami behawioralnymi,

b)      prowadzenia grupy pogłębionej terapii dla współuzależnionych,

c)      prowadzenia grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,

d)      prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących

z narkotykami, uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin,

e)      prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób eksperymentujących

z narkotykami i uzależnionych od narkotyków.

 

2)     ZADANIE II

a)      pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu,

b)      program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej – terapia grupowa „Nawroty”,

c)      prowadzenie grupy terapeutyczno edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie,

d)      prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

e)      prowadzenie grupy korekcyjnej dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi,

f)       prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

 

 

 

3.     Adresaci konkursu:

podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych

w przedmiocie konkursu, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89 z późn. zm.)

 

4.     Data zawarcia i obowiązywania umowy:

umowa na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w przedmiocie konkursu zostanie zawarta od dnia 01 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Za termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przyjmuje się dzień

01 kwietnia 2010r., zaś za termin zakończenia przyjmuje się dzień 31 grudnia 2010r.

 

5.     Szczegółowe warunki konkursu:

szczegółowe warunki konkursu i projekt umowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w biurze Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie , ul. Jagiełły 1B, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia konkursu.

 

6.     Wymagania stawiane podmiotowi składającemu ofertę:

1)     podmiot składający ofertę winien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie określonym w przedmiocie konkursu,

2)     personel zakładu, zatrudniony przez podmiot składający ofertę, winien posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym:

a)      specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia,

b)      instruktor terapii uzależnienia i współuzależnienia,

c)      lekarz psychiatra lub inny lekarz z uprawnieniami z zakresu uzależnień,

d)      psycholog

3)     lokal, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne określone w przedmiocie konkursu powinien spełniać standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) i powinien być zlokalizowany na terenie miasta lub gminy Ostróda,

4)     podmiot składający ofertę nie może posiadać zobowiązań finansowych wobec gminy Ostróda,

5)     od oferenta będącego niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wymagana jest minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283 poz. 2825).

 

7.     Miejsce i termin składania ofert:

1)     oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych: „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczania narkomanii w 2010 roku dla mieszkańców gminy Ostróda” oraz zaopatrzonych w klauzulę „Nie otwierać przed 19 marca 2010r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda w terminie do dnia 18 marca 2010r. do godz. 1400,

2)     oferty złożone po wskazanym terminie zostaną bez rozpatrzenia odesłane na adres zwrotny oferenta,

3)     oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

8.     Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

1)     w dniu 19 marca 2010r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda (sala konferencyjna) w obecności oferentów nastąpi:

a)      stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz podanie liczby otrzymanych ofert,

b)      otwarcie kopert z ofertami,

c)      podanie informacji, które z ofert spełniają warunki formalne, a które zostają odrzucone,

2)     konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 19 marca 2010r.

3)     o wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,

4)     wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Ostróda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

9.     Termin związania ofertą:

od dnia 18 marca 2010r. do dnia 31 marca 2010r.

 

10.    Wartość określa się w wysokości 16.000,00zł, w tym :

 ZADANIE I - 7.300,00zł

 ZADANIE II – 8.700,00zł

 

11.    Informacje dodatkowe:

1)     warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie tylko jednej oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty,

2)     oferta powinna zawierać elementy określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

3)     do oferty należy załączyć:

a)      oświadczenie oferenta o braku zobowiązań finansowych wobec gminy,

b)      polisę ubezpieczenia OC,

c)      dokumenty poświadczające wymagania określone w pkt. 6 ppkt. 1 i 2,

4)     przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi za pośrednictwem komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda,

5)     komisja konkursowa będzie działać na posiedzeniu zamkniętym bez udziału podmiotów składających oferty, za wyjątkiem czynności określonych w pkt. 8 ppkt 1 lit a) – c),

6)     środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w przedmiocie konkursu znajdują pokrycie w budżecie Gminy Ostróda na 2010r. (dział 851, rozdział 85153 i 86154)

 

12.    Możliwość składania skarg i protestów:

 zgodnie z § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

Sporządził/a: Gminne Centrum Uzależnień
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 23.02.2010, ostatnia aktualizacja: 26.03.2010, odsłon: 1 245


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055372
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości