Nasz znak: RGP.6840.4.2011                                            Ostróda, 08 grudnia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 01 grudnia 2011 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do III przetargu wynosiła 45.000,oo zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 09 grudnia 2011 r. do 19 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 Nasz znak: RGP.6840.48.2011                                             Ostróda, 08 grudnia 2011r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 01 grudnia 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/45 o pow. 0,1758 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3.Do uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego oferenta.

 

4.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 37.050,oo zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 37.430,oo zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Anetę i Krzysztofa Smurzyńskich

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 09 grudnia do 19 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.45.2011                             Ostróda, 08 grudnia 2011r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 01 grudnia 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/35 o pow. 0,1915 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Do uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 40.300,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy trzysta złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 40.710,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Krzysztofa i Anetę Smurzyńskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 09 grudnia do 19 grudnia 2011 r.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Nasz znak: RGP.6840.46.2011                                           Ostróda, 08 grudnia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 01 grudnia 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do II przetargu wynosiła 30.300,oo zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 09 grudnia 2011 r. do 19 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Ostróda, 20 października 2011 r.

Nasz znak: RGP.6840.45.2011

(dot. również: RGP.6840.46.2011, RGP.6840.48.2011,

RGP.6840.4.2011)

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza:

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki:

 

- nr 675/35 o pow. 0,1915 ha,

 

- nr 675/36 o pow. 0,1440 ha,

 

- nr 675/45 o pow. 0,1758 ha.

 

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu oznaczonej nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

- Nr 675/35 o pow. 0,1915 ha, cena wywoławcza 40.300,- zł, wadium 4.000,- zł,

- Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, cena wywoławcza 30.300,- zł, wadium 4.000,- zł,

- Nr 675/45 o pow. 0,1758 ha, cena wywoławcza 37.050,- zł, wadium 4.000,- zł,

- Nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, cena wywoławcza 45.000,- zł, wadium 4.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 01 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

- Nr 675/35 - o godz. 900

- Nr 675/36 - o godz. 1000

- Nr 675/45 - o godz. 1100

- Nr 675/3 - o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 25 listopada 2011r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /89/676 07 37 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /89/676 07 34 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu na dz.nr 675/35, nr 675/36, nr 675/45 obr. Tyrowo:

- 08.09.2011 r. - I przetarg ustny nieograniczony.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów na dz. nr 675/3 obr. Tyrowo:

- 18.02.2011 r. - I przetarg ustny nieograniczony,

- 22.07.2011 r. - II przetarg ustny nieograniczony.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 25 października 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, odsłon: 1 241


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544708
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości