Nasz znak: RGP.6840.69.2011                                                     Ostróda, 06 lutego 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 27 stycznia 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 158/21 o pow. 0,0916 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

2.       Działka nr 158/21 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 45557 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 24/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr 43477.

 

3.       Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 49.900,oo zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 50.400,oo zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych/.

 

5.       W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Arkadiusza Radgowskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 07 lutego do 15 lutego 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.70.2011                                                 Ostróda, 06 lutego 2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 27 stycznia 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodzetj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

2.       Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 45557 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 24/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr 43477.

 

3.       Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 49.900,oo zł
/słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

5.       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 07 lutego do 15 lutego 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.69.2011                                                Ostróda, 15 grudnia 2011 r.

    (dot. również RGP.6840.70.2011)

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Nr 92/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, oznaczonych jako działki:

 

• nr 158/21 o pow. 0,0916 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha;

 

• nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.

 

Działki nr 158/21 i nr 158/22 stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 45557 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/23 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 24/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr 43477.

 

Działki o regularnym kształcie. Położone na wzniesieniu, niedaleko ul. Pięknej, w odległości ok. 500 m od wschodniego brzegu jeziora Mały Szeląg.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XI/112/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach:

 

- działki nr 158/21 ha i nr 158/22, położone w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczone są pod 3ML - tereny zabudowy letniskowej;

 

- działka nr 158/32 położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3KL12(1x5), 6KD10(1x5), 7KD10(1x5) – ulica lokalna, ulica dojazdowa.

 

Przedmiotowy plan określił również wyposażenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę komunalną i energetyczną.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

 

• Nr 158/21 o pow. 0,0916 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, cena wywoławcza 49.900,- zł, wadium 5.000,-zł,

 

• Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, cena wywoławcza 49.900,- zł, wadium 5.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 27 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 301.

 

• Nr 158/21 o pow. 0,0916 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha – o godz. 900

 

• Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha – o godz. 1000

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 grudnia 2011 r. do 23 stycznia 2012 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) w dniu 22 grudnia 2011 r.

 

Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 20.12.2011, ostatnia aktualizacja: 16.02.2012, odsłon: 1 466


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209809
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości