Nasz znak: RGP.6840.94.2011                                      Ostróda, 05 czerwca 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 25 maja 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/74 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2.       Działka nr 144/74 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44886 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.       Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę (małżeństwo), która wpłaciła wadium.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 20.250,oo zł /słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 20.460,oo zł /słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych/.

 

5.       W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Elżbietę i Kazimierza Podolskich.

 

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 06 czerwca do 14 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.94.2011           Ostróda, 17 kwietnia 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 19/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek nr 144/74 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

Działka nr 144/74 o pow. 0,0339 ha położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44886, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka położona w bliskiej odległości od granicy administracyjnej miasta oraz gminy Ostróda. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami o zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, niskointensywnej. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu. Od strony północnej i zachodniej działka graniczy z drogą gminną, natomiast od strony wschodniej z pętlą autobusową. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 20.250,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 210,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2012 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 401 (III piętro).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 22 maja 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 19 kwietnia 2012 r. do 22 maja 2012 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.04.2012, ostatnia aktualizacja: 06.06.2012, odsłon: 1 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209873
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości