Nasz znak: RGP.6840.13.2012                                  Ostróda, 04 czerwca 2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 maja 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/34 o pow. 0,1984 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Działka Nr 675/34 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 41.800,oo zł /słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 05 czerwca do 13 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.12.2012                                                       Ostróda, 04 czerwca 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 24 maja 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/33 o pow. 0,2047 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2.       Działka nr 675/33 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.       Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę (małżeństwo), która wpłaciła wadium.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 43.100,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące sto złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 43.540,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych/.

 

5.       W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Dariusza i Dorotę Łęgowskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 05 czerwca do 13 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.11.2012                                              Ostróda, 04 czerwca 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 24 maja 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/12 o pow. 0,2048 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2.       Działka nr 675/12 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.       Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 43.200,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych/.

 


W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 47.200,oo zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych/.

 

5.       W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Roberta Mariusza Rasztęborskiego

 

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 05 czerwca do 13 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Nasz znak: RGP.6840.10.2012                                                 Ostróda, 04 czerwca 2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 maja 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Działka Nr 675/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 05 czerwca do 13 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

   

 Nasz znak: RGP.6840.10.201

dot. również: RGP.6840.11.2012, RGP.6840.12.2012,

RGP.6840.13.2012                                                                     Ostróda, 17  kwietnia 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności, niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki ew.:

 

- Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha,

 

- Nr 675/12 o pow. 0,2048 ha,

 

- Nr 675/33 o pow. 0,2047 ha,

 

- Nr 675/34 o pow. 0,1984 ha.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe. Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową- osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na własny koszt, na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

 

- Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, cena wywoławcza 46.000,- zł, wadium 4.000,- zł;

 

- Nr 675/12 o pow. 0,2048 ha, cena wywoławcza 43.200,- zł, wadium 4.000,- zł;

 

- Nr 675/33 o pow. 0,2047 ha, cena wywoławcza 43.100,- zł, wadium 4.000,- zł;

 

- Nr 675/34 o pow. 0,1984 ha, cena wywoławcza 41.800,- zł, wadium 4.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 24 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – pok. 401 (III piętro)

 

- Nr 675/10 o godz. 900

 

- Nr 675/12 o godz. 1000

 

- Nr 675/33 o godz. 1100

 

- Nr 675/34 o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 21 maja 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 19 kwietnia 2012 r. do 21 maja 2012r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej(zasięg lokalny) w dniu 19 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.04.2012, ostatnia aktualizacja: 05.06.2012, odsłon: 1 503


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209970
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości